YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kâtip Çelebi’nin Bilinen Tüm Eserleri

Tarih Alanında Eserleri

1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)

2. Türkçe Fezleke

3. Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr

4. Takvîmü't-tevârih

5. Tarîh-i Frengi tercümesi

6. Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)

7. Düstûrü'l-amel fi ıslâhı'l-halel

8.İrşadü’l-Hıyâfâ ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ (Yunan ve Hıristiyan Târihi Hakkında Doğrulukları Gösterme)

Coğrafya AlanındaEserleri

1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri

2. Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur

3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

Bibliyografik Çalışmaları

1 Keşfü'z-zunûn anil-esâmi ve'l-fünun

2. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl

3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

Din Alanında Çalışmaları

1.Mîzânü'l-Hakk fi ihtiyâri'l-ahakk

2.İlhâmü'l-mukaddes min feyzi'l-akdes

Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları

1.Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr

2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)

3. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)

4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi

5. Muhammediyye şerh

6. Kanunnâme : 1654-1655 yıllarında toplanmış bir kanun dergisidir.

7. Tütün Risalesi