YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Destekler

Yerel Yönetimler (belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idareleri) ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

Aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenmek suretiyle bir takım dosya haline getirilir ve başvuru, etkinlik tarihinden en az 2 (iki) ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır. Etkinlik tarihinden en az 2 (iki) ay önce yapılmayan proje başvuruları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kabul edilmemektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler;

  • Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız  
  • Proje Başvuru Dosyası için Tıklayınız
  • Dernek Tüzüğünün / Vakıf Senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
  • Başvuru yapan teşekkül dernek şubesi ise dernek merkezinden alınan yetki belgesi,
  • Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi, (projenin adını, konusunu, amacını, yerini ve tarihini belirten bir dilekçe ile Mülki İdare Amirliğine başvuru yapılır.

Proje Başvurularının İncelenmesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aşağıdaki formu kullanarak proje başvurularını incelemekte ve proje dosyasında eksik bilgi ve/veya belge yer alması halinde, gerekli değişikliklerin yapılması için başvuru sahiplerine iade etmektedir. Standartlara göre hazırlanmış ve herhangi bir eksik bilgi ve/veya belge içermeyen dosyalar Bakanlığa gönderilir.

Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu için Tıklayınız

Proje Başvurularının Kontrol Edilmesi

Standartlara uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlığa gönderilmiş olan dosyalar, son kontrolleri yapıldıktan sonra Değerlendirme Komisyona sunulur. Değerlendirme Komisyonunun kararına göre işlem tesis edilir.

Projenin Sonlandırılması

Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere ilişkin faaliyetler, Bakanlığımıza sunulan proje dosyasında belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Faaliyetlerini tamamlayan teşekküllerin, aşağıdaki Sonuç Raporu ve Dilekçe örneğini doldurarak Dernek ve Vakıf için faal olduğunu gösterir belge ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

  • Sonuç Raporu için Tıklayınız
  • Dilekçe için Tıklayınız
  • Dernek ve Vakıf için faal olduğunu gösterir belge (1 aydan eski olmamalıdır)

Yönetmelik

Projenin başvuru, yürütme ve sonlandırma aşamalarının daha verimli hale getirilebilmesi adına, proje başvurusu yapmayı planlayan teşekküllerin aşağıdaki yönetmeliğe titizlikle okumaları ve ilgili yönetmeliğe göre hareket etmeleri faydalı olacaktır.

Yardım Yönetmeliği için Tıklayınız