YAŞAYAN MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Yerel yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların kültürel etkinliklerine yönelik yapılacak yardımlara ilişkin başvurular ile ilgili sıkça sorulan sorular

1) Ne tür etkinlikler desteklenmektedir?
Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projeler desteklenmektedir.

2) Kimler başvurabilir?
Yerel Yönetimler (belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idareleri) ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

3) Başvuru yaparken hangi belgeler olmalı?

Yerel Yönetimler için:
1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
3) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
4) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

Dernek ve Vakıflar için:
1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Dernek tüzüğünün/ vakıf e senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
3) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
4) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
5) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

İzin Belgesi Örneği

4) Başvuru  nereye yapılır?
Başvurular etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır.

5) Başvuru ne zaman yapılır?
Başvurular etkinlik tarihinden en az iki ay önce yapılır.

6) Ödenek aktarımı nasıl gerçekleştirilir?
Komisyonca karara bağlanan ve Bakan tarafından onaylanan yardımlar, teşekkül ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü arasında protokol (Ek:1) imzalanmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir.

Teşekkül, harcama belgelerinin, sonuç raporunu (Ek.2), etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

EK-1:Protokol
EK-2:Sonuç Raporu Formu


7) Başvuruları kimler değerlendirir?
İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili daire başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, kültür işleri ile ilgili daire başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı ve ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.